Menu
Obec Dolany
Obec Dolany

Poplatky

Vážení poplatníci, držitelé psů, 

rádi bychom Vás informovali o některých právních normách, které se týkají chovu a držení psa v obci Dolany.

Poplatková povinnost vyplývá ze zákona č. 565/1990 Sb. (o místních poplatcích) v platném znění  a  obecně závazné vyhlášky obce Dolany č.2/2015 (o místním poplatku za psů). Dále se postupuje dle právních předpisů - zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) a zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Poplatek platí držitel psa dle místa trvalého pobytu nebo sídla firmy ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen podat písemné přihlášení k poplatku osobně, event. zplnomocněním jiné osoby a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na trvání a výši poplatku do 15-ti dnů od doby, kdy skutečnost nastala. Přihlásit  psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. V případě zániku poplatkové povinnosti je třeba psa  odhlásit a to co nejdříve, přičemž poplatková povinnost zaniká až uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod zániku na obecním úřadě oznámen. Formuláře k přihlášení psa lze získat na obecním úřadě Dolany, adresa Dolany 78, nebo na internetových stránkách www.obecdolany.cz v záložce obecní úřad-vyhlášky(viz.níže). Tato přihláška obsahuje i oddíl pro případné odhlášení psa.

Při registraci nového psa je nutné mít s sebou tyto doklady:

  • Občanský průkaz, v případě zastupování  držitele psa plnou moc (nemusí být ověřená).
  • Právnická osoba, pokud není jednatel firmy , ještě zmocnění a výpis z obchodního rejstříku.

Od  poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby a držitelé záchranářských psů.

Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1.1. do 31.12. běžného roku a činí: 70,-Kč/1 pes

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet obecního úřadu nebo v hotovosti do pokladny obecního úřadu bez vyměření ročně, nejpozději do 31.května každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Je-li přihlášen pes v průběhu roku, zaplatí držitel poměrnou část z roční sazby. Mimo úhrady v hotovosti na obecním úřadě (úřední den středa 18:00-20:00) je možné poplatek uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 9701825524/0600, v.s.=číslo popisné, s.s. 1341

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství upravuje obecně závazná vyhláška obce Dolany č. 1/2008, jejíž přílohou jsou vymezené prostory pro volný pohyb psů. Volný pohyb psů po ostatních prostorech v obci není dovolen!!! Další případné informace ohledně místních poplatků ze psů ochotně poskytneme na obecním úřadě-paní Skalová- mob. 725 091 135.

Mohlo by vás zajímat